Slovenská technologická spoločnosť

Revízia plynových zariadení

Revízia plynových zariadení je kľúčovým krokom na zabezpečenie bezpečnej a efektívnej prevádzky. Slovenská technologická spoločnosť vám ponúka komplexné revízne služby, ktoré zohľadňujú všetky aspekty plynových systémov a zabezpečujú ich súlad s normami a predpismi nielen v bytových či rodinných domoch, ale aj v malých, stredných a veľkých firmách.

Dôkladná kontrola plynových komponentov

Revízia plynových zariadení začína dôkladnou kontrolou všetkých komponentov spojených s plynovými systémami. Naši revízni technici preskúmajú plynové potrubia, ventilové mechanizmy, regulátory tlaku a ďalšie súčasti s cieľom odhaliť potenciálne úniky plynu alebo iné problémy, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť.

Identifikácia únikov a potenciálnych nebezpečenstiev

Revízny technik sa starostlivo venuje detekcii a identifikácii možných únikov plynu. Táto dôkladná kontrola zabezpečuje, že plynové zariadenia sú v optimálnom stave a minimalizuje riziko vzniku nebezpečných situácií, ako sú úniky plynu alebo požiare. Odborné prehliadky plynových zariadení sa odporúča v bytových a rodinných domoch vykonávať aspoň 1x ročne. Vďaka tomu je možné odhaliť unikajúci plyn a zabezpečiť tak dostatočnú ochranu zdravia a života obyvateľov. V menších a stredných podnikoch sa takáto revízia plynových rozvodov vykonáva približne každé 3 roky, avšak plynové spotrebiče odporúčame kontrolovať každý rok. Čo sa týka podnikateľských subjektov a samospráv, v rámci služieb vykonávame odbornú prehliadku a revíziu tlakových regulačných staníc každých 6 mesiacov, vrátane tlakovej skúšky 1x ročne.

Ostatné služby

Overovanie súladu s predpismi

Dôležitou súčasťou revízie plynových zariadení je overenie súladu so všetkými platnými predpismi. Revízny technik zabezpečí, že plynové systémy spĺňajú všetky normy a požiadavky týkajúce sa inštalácie, bezpečnosti a prevádzky.

Opatrenia na zlepšenie efektívnosti

Revízia plynových zariadení nie je len o bezpečnosti, ale aj o zlepšení celkovej efektívnosti systému. Revízny technik môže odporučiť opatrenia na zvýšenie energetického výkonu, zníženie spotreby plynu a optimalizáciu výkonu plynových systémov.

Zabezpečte si bezpečnú prevádzku so Slovenskou technologickou spoločnosťou

Slovenská technologická spoločnosť vám poskytuje revízne služby plynových zariadení, ktoré kombinujú odborné vedomosti a moderné technológie na zabezpečenie optimálnej bezpečnosti a efektívnosti. S nami môžete mať istotu, že vaše plynové zariadenia sú v spoľahlivých rukách odborníkov, ktorí kladú dôraz na bezpečnosť a kvalitu. Vyhláška č. 508/2009 Z. z stanovuje povinné vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok, tzv. revízie plynových zariadení. Zároveň udržiavaním odberných plynových zariadení v zodpovedajúcom technickom stave sa zaoberá vyhláška §71 ods.2 písm. d) Zákona č. 251/2012 Z. z. Zákonom stanovené odborné prehliadky a odborné skúšky.

Úloha revízneho technika pri plynových zariadeniach

Revízny technik zohráva dôležitú a rozhodujúcu úlohu pri overovaní spoľahlivosti a bezpečnosti plynových zariadení. Jeho odborné schopnosti umožňujú identifikovať potenciálne riziká a zabezpečiť, aby plynové systémy boli v súlade s príslušnými technickými normami a bezpečnostnými predpismi. Výsledkom technickej revízie je revízna správa.

image
V rámci našich služieb vykonávajú naši revízni technici okrem revízie plynu aj:
  • Kontrola plynových spotrebičov - kotlov, ohrievačov, sporákov
  • Kontrola pripojenia plynových spotrebičov
  • Kontrola plynových meracích hodín
  • Meranie úniku zemného plynu a LPG
  • Kontrola spaľovania zemného plynu a LPG
  • Kontrola tesnosti uzáverov plynu a plynovodov
  • Kontrola prítomnosti CO – oxidu uhoľnatého
  • Kontrola komínov
  • Kontrola odvodu spalín

Obráťte sa na profesionálov z STS a my vám zabezpečíme bezpečnú a spoľahlivú prevádzku vašich plynových systémov prostredníctvom našich profesionálnych revíznych služieb. Neváhajte nás kontaktovať do Slovenskej technologickej spoločnosti.