Slovenská technologická spoločnosť

Revízia tlakových zariadení

Revízia tlakových zariadení je nevyhnutnou súčasťou údržby a prevádzky všetkých systémov pracujúcich pod tlakom. Slovenská technologická spoločnosť vám poskytuje špičkové revízne služby, ktoré zabezpečujú optimálny stav a súlad s príslušnými normami.

Proces revízie tlakových zariadení

Revízia tlakových zariadení začína komplexným preskúmaním všetkých komponentov pracujúcich pod tlakom. Revízny technik sa zameriava na potrubia, ventily, manometre a ďalšie súčasti s cieľom odhaliť trhliny, koróziu alebo iné faktory, ktoré by mohli ovplyvniť integritu tlakových systémov v rodinných a bytových domoch, prevádzkach a priemyselných objektoch.

Bezpečnostné overenie a preskúmanie ventilov

Revízny technik preskúma bezpečnostné prvky, ako sú tlakové ventily a odťahovacie ventily, aby zabezpečil ich správnu funkciu v prípade potreby. Bezpečnostné overenia sú nevyhnutné pre minimalizáciu rizika pri prevádzke tlakových zariadení.

Ostatné služby

Kontrola manometrov a tlakových meraní

Dôležitou súčasťou revízie tlakových zariadení je kontrola manometrov a ďalších tlakových meraní. Revízny technik sa uistí, že tieto merania sú presné a spĺňajú technické normy. Týmto spôsobom sa zabezpečuje správne monitorovanie tlaku v systéme.

Prevencia proti únikom a poruchám

Cieľom revízie tlakových zariadení je nielen identifikovať existujúce problémy, ale aj prevenciu proti možným únikom a poruchám. Revízny technik môže odporučiť opatrenia na zvýšenie spoľahlivosti tlakových systémov a minimalizáciu rizika vzniku havárie.

Zabezpečte bezpečnosť a spoľahlivosť vašich tlakových systémov

Slovenská technologická spoločnosť vám poskytuje revízne služby tlakových zariadení, ktoré sú šité na mieru pre zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti vašich tlakových systémov. S nami môžete mať istotu, že vaše tlakové zariadenia budú v optimálnom stave a budú spĺňať všetky normy a predpisy. Povinnosť vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky tzv. revízie tlakových zariadení sú stanovené vyhláškou č. 508/2009 Z. z. Udržiavať tlakové zariadenie v zodpovedajúcom technickom stave predpisuje aj zákon č. 124/2006 Z. z. Okrem tejto pravidelnej odbornej skúšky je potrebné kontrolovať tlakové zariadenia aj pravidelnými servisnými prehliadkami, pri ktorých je možné včas odhaliť rôzne poruchy.

Úloha revízneho technika pri tlakových zariadeniach

Revízny technik hrá kľúčovú úlohu v zabezpečovaní bezpečnosti a spoľahlivosti tlakových zariadení. Jeho odborné skúsenosti mu umožňujú vykonávať dôkladné kontroly tlakových systémov s cieľom identifikovať potenciálne problémy a minimalizovať riziká spojené s tlakom. Pre našich klientov taktiež vykonávame aj tlakové skúšky.

image
Okrem toho sa naši revízni technici zameriavajú aj na ďalšie revízie, a to:
  • Revízie tlakových zariadení pred kolaudačným konaním
  • Revízie tlakových zariadení pred uvedením do prevádzky
  • Pravidelné odborné prehliadky a skúšky počas prevádzky zariadenia
  • Revízie tlakových nádob a kompresorov
  • Revízie expanzných nádob
  • Revízie tlakových nádob neobsahujúcich nebezpečné plyny, pary a kvapaliny
  • Revízie tlakových nádob obsahujúcich nebezpečné plyny, pary, kvapaliny

Na zabezpečenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky vašich tlakových systémov sa môžete obrátiť na profesionálov zo Slovenskej technologickej spoločnosti. Pre záujem nás neváhajte kontaktovať.