Slovenská technologická spoločnosť

Revízia zdvíhacích zariadení

Revízia zdvíhacích zariadení predstavuje kľúčový krok v zabezpečovaní bezpečného a efektívneho manipulovania s ťažkými bremenami. Slovenská technologická spoločnosť poskytuje komplexné revízne služby, ktoré zohľadňujú všetky aspekty zdvíhacích systémov s dôrazom na bezpečnosť a spoľahlivosť.

Detailná kontrola mechanických komponentov

Revízia zdvíhacích zariadení začína dôkladnou kontrolou mechanických častí. Technik preskúma zdvíhacie lano, háky, zdvíhacie plošiny a rampy, výťahy a ďalšie mechanické súčasti na odhalenie opotrebenia, trhlín alebo iných faktorov, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť zdvíhacieho zariadenia.

Elektrická skúška a kontrola elektronických systémov

Revízny technik sa dôkladne venuje aj elektronickým systémom zdvíhacích zariadení. Kontroluje funkciu ovládacieho panela, senzorov, bezpečnostných systémov a elektrických pohonov, aby zabezpečil ich správne fungovanie a súlad s bezpečnostnými normami.

Ostatné služby

Bezpečnostné overenie a testy záchranných systémov

Bezpečnosť zdvíhacích zariadení je prioritou pri revíziách. Revízny technik vykonáva testy bezpečnostných systémov, ako sú záchranné brzdy, obmedzovače zdvíhacieho pohybu a iné bezpečnostné mechanizmy. Tieto testy sú nevyhnutné pre zabezpečenie bezpečnej manipulácie s nákladmi. Výsledkom je revízna správa o vykonaní prehliadky a odbornej skúšky v zmysle vyhlášky, ktorá popisuje aktuálny stav zariadenia, vrátane zistených problémov.

Skúšky na zlepšenie efektívnosti

Revízia zdvíhacích zariadení nie je len o bezpečnosti, ale aj o zlepšení celkovej efektívnosti manipulácie s bremenami. Revízny technik môže odporučiť opatrenia na zvýšenie presnosti zdvíhacieho pohybu, znižovanie spotreby energie a optimalizáciu manipulačných procesov.

Zabezpečte si bezproblémový chod so Slovenskou technologickou spoločnosťou

Slovenská technologická spoločnosť vám poskytuje revízne služby zdvíhacích zariadení s cieľom zabezpečiť bezpečný a spoľahlivý chod vášho zdvíhacieho vybavenia. S našimi odbornými revíznymi technikmi môžete mať istotu, že vaše zdvíhacie zariadenia budú v optimálnom stave a budú spĺňať všetky normy a predpisy. Odborné prehliadky a odborné skúšky, tzv. revízie vyhradených technických zariadení zdvíhacích je povinný zabezpečiť každý prevádzkovateľ v zmysle zákona Národnej rady SR č.124/2006 Z. z. a vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., §9, §13. Zároveň prevádzkovateľ zdvíhacích zariadení musí zaistiť ich bezpečnú prevádzku dodržiavaním bezpečnostno-technických požiadaviek. 

Úloha revízneho technika pri zdvíhacích zariadeniach

Revízni technici majú dôležitú úlohu pri zabezpečovaní správnej funkcie zdvíhacích zariadení. Ich odbornosť v oblasti mechaniky a elektroniky im umožňuje dôkladné preskúmanie všetkých komponentov zdvíhacích systémov s cieľom identifikovať možné problémy a minimalizovať riziká spojené s manipuláciou ťažkých bremien.

image
Súčasťou práve sú odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení, ktoré sa vykonávajú:
  • Počas výroby, montáže a po ich ukončení
  • Pred uvedením zariadenia do prevádzky
  • Pred opakovaným uvedením do prevádzky po dlhšej odstávke, rekonštrukcii či demontáži
  • Počas prevádzky podľa bezpečnostno-technických požiadaviek
  • Revízie a servis výťahov, čistenie šácht

Dôverujte nám pri zabezpečovaní bezpečnej a efektívnej manipulácie s nákladmi prostredníctvom našich odborných revíznych služieb zdvíhacích zariadení. Neváhajte nás kontaktovať do Slovenskej technologickej spoločnosti.